A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський опорний ліцей №5
Жашківської міської ради Черкаської області Уманського району

Інформація для класного керівника

Для класного керівника - Малоржавецька гімназіяКласне керівництво

Класний керівник - педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їхніми батьками, організацію та проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу у створенні належних умов для виконання завдань навчання й виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту

Хто призначає класного керівника?

Класний керівник призначається керівником загальноосвітнього навчального закладу. Його права й обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та статутом загальноосвітнього закладу (пункт 48 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964).

МО класних керівників - Дяківський ЗЗСО І - ІІ рівнівПоложення про класного керівника

Класний керівник у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами Украни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими законодавчивими й нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня (вихованця), його наукового світогляду, розвитку його здібностей та обдарувань;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717«Про зміст, структуру і 12-річний термін навчання» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135 «Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти», підготовку учнів (вихованців) до подальшої освіти та трудової діяльності;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
 • реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);
 • формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи.

Організація діяльності класного керівника

На класного керівника покладається керівництво одним класом, у початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів. Функціональні обов'язки класного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного процесу й затверджуються директором навчального закладу.

ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Віньковецького РМК "МЕТОДИЧНІ ДІАЛОГИ" : Класний керівник очима дітейКласний керівник як організатор класного колективу:

 • сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями рівня та розвитку освіти, а також розвитку їх здібностей;
 • створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому числі організує та проводить відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходи з охорони природи; відповідає за профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи (особливо для учнів із числа незахищеної та пільгової категорії населення);
 • сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними національностями, релігійними групами;
 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;
 • співпрацює з учителями, викладачами, майстрами виробничого навчання, психологами, медичними працівниками, органами учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконанням завдань навчання та виховання в учнівському колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців).

МО класних керівників :: CosticenizoshПрава класного керівника

Класний керівник має право на:

 • відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових, річних атестацій та заліків у закріпленому класі (групі), бути присутнім на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні чи фізичні особи;
 • внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);
 • ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);
 • внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів классу (групи) про матеріальне забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;
 • відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання або в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах про притягнення до відповідальності батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми, завдають їм моральної та фізичної шкоди;
 • вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;
 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);
 • захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;
 • матеріальне заохочення до досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

Обов'язки класного керівника

 • вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання й розвитку учнів (вихованців);
 • здійснювати педагогічний контроль дотримання учнями (вихованцями) статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що розглядаються організацією навчально-виховного процессу;
 • інформувати про стан виховного процессу у класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;
 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю утверджувати повагу до принципів загальної моралі;
 • пропагувати здоровий спосіб життя;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • регулярно готувати та проводити батьківські збори, збори учнівського активу класу (групи) (не менше двох разів на семестр) і збори органів учнівського самоврядування;
 • вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);
 • вивчати вікові, психологічні особливості дітей спільно зі шкільним лікарем, психологом, логопедом, батьками й виробляти оптимальний режим для деяких учнів, створювати комфортні умови, оволодівати методами релаксації, стежити за режимом харчування й вирішувати питання про організацію додаткового харчування для хворих і слабких дітей.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора